Docházka a školné pro příští školní rok

DOCHÁZKA A ŠKOLNÉ 2017/2018

V naší MŠ nabízíme pouze celodenní docházku. (Provozní doba v pracovní dny 7:15 - 16:30). Částečnou docházku na několik dní v týdnu nenabízíme.

Mateřská škola bude ve školním roce 2015/2016 v provozu od 4. září 2017 do 27. července 2018. V těchto měsících bude také hrazeno školné, které činí 5 595 Kč.

 V případě platby na celé pololetí dopředu bude poskytnuta sleva ve výši 2%.

Školné zahrnuje:

-     Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího  programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu;

-     kulturní fond;

-     výtvarné potřeby;

-     fond obnovy pomůcek;

-     hygienické prostředky (toaletní papír, papírové kapesníčky, ...).

Dále se bude hradit příspěvek na provoz školní jídelny – výdejny ve výši 485 Kč měsíčně. Tento příspěvek hradí rodiče všech dětí (včetně dětí s individuálním stravováním) a slouží k částečné úhradě režijních nákladů školní jídelny-výdejny (např. mzdové náklady, odpisy, doprava stravy).

Školné a příspěvek na provoz školní jídelny se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole.

Záloha na stravování činí 1 080 Kč měsíčně. Tato záloha bude použita k úhradě za stravování stanovené podle počtu odebraných porcí a ceny stravování stanovené dodavatelem stravy. Cena stanovená dodavatelem platná ve školním roce 2017/2018 činí 53 Kč/den za celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina). Škola si vyhrazuje právo zvýšit úhradu za stravování v případě zvýšení cen ze strany dodavatele.

Celková měsíční platba včetně stravování tedy činí 7 160 Kč.  Tato platba je splatná měsíčně předem nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (na říjen tedy do 25. září).

Škola bude z provozních důvodů uzavřena v těchto termínech v roce 2017: 28.-29 září, 26.-29. října, 16.-17. listopadu, 23. - 31. prosince; v roce 2018: 1.-2. ledna, 2. února, 29. března -2. dubna,  30. dubna - 1. května, 7.-.8. května, 30. června - 8. července a dále od 30. červnece do 31. srpna 2018. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a příspěvku na stravování a školné a příspěvek na stravování se již v příslušném měsíci nijak nekrátí.

Škola si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 3 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školného.

Comments