MOTTO: Pomoz mi, abych to dokázal sámVzdělávací metoda, pomocí které jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, 

respektu 

k sobě samým 

i svému okolí. Principy tohoto systému respektují učení dítěte založené na jeho 
přirozené vnitřní motivaci - zvídavosti a touze poznávat něco nového. 
Jde o výchovu podle pravidel, na jejichž vytváření se děti podílejí.Děti pracují:

 • všemi smysly v připraveném prostředí
 • svým vlastním tempem a způsobem
 • spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
 • od jednoduchého ke složitému.

 

Děti pracují v připraveném prostředí, které:

 • podporuje zájem dítěte
 • pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
 • spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
 • motivuje dítě uspořádaností a řádem.
 • vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte,
 • pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci.


Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

 • dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat. 
 • pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat. 
 • každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.

 

Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

 • umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů,
 • usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností,
 • motivují děti k činnosti. 


Comments