ADAPTACE DĚTÍ V MŠ


Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Rodičům doporučujeme před nástupem do MŠ využít program Školička v Montessori centru, kde si dítě může postupně v malých časových úsecích vyzkoušet samostatný pobyt mezi vrstevníky, navykne si zde také respektovat řád a pravidla, která jsou téměř shodná s těmi, která uplatňujeme v MŠ Klíček. 

Na začátku školního roku budeme svědky procesu, který Marie Montessori nazvala procesem normalizace, tj. děti se budou učit respektovat stanovená pravidla (např.: zacházet s pomůckami jemně, vrátit pomůcku na její místo, domluvit se s jiným dítětem na spolupráci). Trpělivou prací s dětmi, vysvětlováním a trváním na nastavených principech dojdeme k tomu, že děti se tato pravidla naučí respektovat. Prostředí třídy bude připravené tak, aby bylo bezpečné a podnětné. Zpočátku školního roku budou ve třídě i jiné než originální montessori pomůcky, které budou doplňovány v souladu s postupnou adaptací dětí na nové prostředí. V první fázi bude kladen důraz na sebeobsluhu, pomůcky z oblasti praktický život a smyslové pomůcky.

Před samotným nástupem doporučujeme po dohodě s personálem navštívit MŠ s dítětem, prohlédnout si společně prostory, půl hodinky pobýt a pak v klidu odejít. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat, v klidu odejít a v domluvenou dobu (přesně!) pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ (u nejmenších např. začít s jednou hodinou) a postupně ji prodlužovat. Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup. 

V případě potřeby mohou v prvních několika dnech rodiče (pokud si to přejí) doprovázet dítě i do prostor MŠ, je ale třeba, aby zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod MŠ. 

 Comments