Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení 2020

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výdej přihlášek (Ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře,
po dohodě lze vyzvednout v MŠ přihlášku fyzicky.)      
Důležité upozornění: 
Pro školní rok 2020/2021 můžeme přijmout pouze 1 dítě. 
Příjem vyplněných přihlášek (osobně ve vymezeném čase, poštou nejpozději x.5.2020)
S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

K přijímacímu řízení přineste:

1. vyplněnou přihlášku

2. potvrzení od lékaře - týká se všech dětí kromě předškoláků.
Potvrzení je nutným podkladem pro přijímací řízení.Bez tohoto
dokladu musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné
zástupce k doložení.

Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

3. rodný list dítěte
Dokumenty ke stažení zde.
 x.5.2020 15,00-17,00
x.5.2020  8,30-11,00

Jiný čas možno domluvit na info@msklicek.org, uzávěrka přihlášek nejpozději x.5. v 15hodin.
Vyvěšení výsledků      
(na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách www.msklicek.org)

 x.5.2020 v 16hod.
Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 
(Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.)
 x.-x.5.2020
 čas po předchozí domluvě
 Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)
x.5.2020

Děti přijímáme pouze na docházku pondělí - pátek.

Průběh přijímacího řízení
Přihláška a formulář Vyjádření lékaře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Vyplněné formuláře odevzdá rodič osobně ředitelce školy ve stanoveném termínu. Přinese s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou. 

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.


Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

-        jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
-       jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se         
                       vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
-       které nejpozději k 1.9.2020 dosáhnou 2,75 let věku,
-       které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
-       nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.


Očkování
Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře současně s přihláškou.


Pro rodiče budoucích předškoláků
Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Případné potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte. Pokud přece jen váháte, předem nás kontaktujte, můžeme to probrat.                                      


  


Comments