Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení 2017

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Montessori mateřské školy Klíček, o.p.s., rozhodla podle §34 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

Registrační čísla – přijaté děti:                                              Registrační čísla – nepřijaté děti:

2017/1                                                                                   2017/2
2017/5
                                                                                   2017/3
2017/6
                                                                                   2017/4
2017/8
                                                                                   2017/7
2017/11
                                                                                 2017/9
2017/12
                                                                                 2017/10
2017/13
                                                                                 2017/14
2017/15
                                                                                

V případě zájmu lze rozhodnutí vyzvednout po domluvě s ředitelkou MŠ v provozní době školy.

V Brně dne 15.5.2017

Bc. Iva Čapková
ředitelka školyHarmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výdej přihlášek (ke stažení ze stránek MŠ)       2.-5.května 2017

Příjem vyplněných přihlášek (osobně)
S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.
 
  9. května 15-17hod
10. května 8-9hod

Vyvěšení výsledků      
(na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách www.msklicek.org)
 

nejpozději 23.5.2017 v 16hod.
Vydávání rozhodnutí o nepřijetí 
(Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.)
 24.-25.5.2017,
 čas po předchozí domluvě
 Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)  26.5.2017

Děti přijímáme pouze na docházku pondělí - pátek.

Průběh přijímacího řízení
Přihláška a formulář Vyjádření lékaře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Vyplněné formuláře odevzdá rodič osobně ředitelce školy ve stanoveném termínu. Přinese s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání.
Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou. 

Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.


Kriteria přijetí

Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

-        jejichž sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval MŠ Klíček,
-       jejichž rodiče mají prokazatelný zájem o Montessori pedagogiku a respektující komunikaci (zúčastnili se         
                       vzdělávacích kurzů nebo seminářů nebo jiných akcí seznamujících rodinu s Montessori principy),
-       které nejpozději k 1.9.2017 dosáhnou 2,75 let věku,
-       které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem,
-       nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do MŠ Klíček.


Očkování
Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování.
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře současně s přihláškou.


Pro rodiče budoucích předškoláků
Po předchozích zkušenostech nedoporučujeme změnu mateřské školy v posledním roce docházky. Než se dítě v nové školce zadaptuje, nějaký měsíc to trvá. Případné potíže dítěte můžeme správně diagnostikovat až po adaptaci a na případná opatření zbývá před nástupem do školy málo času. Proto prosím velmi dobře zvažte případné přehlašování dítěte a případně nás i předem kontaktujte, můžeme to probrat.


Informace o výši školného pro školní rok 2017/2018 je uvedena zde.


                                      


  


Comments