Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Vzdělávací metoda, pomocí které jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, respektu
k sobě samým i svému okolí. Principy tohoto systému respektují učení dítěte založené na jeho
přirozené vnitřní motivaci - zvídavosti a touze poznávat něco nového.
Jde o výchovu podle pravidel, na jejichž vytváření se děti podílejí.

Mobirise Website Builder

Děti pracují:

1. všemi smysly v připraveném prostředí
2. svým vlastním tempem a způsobem
3. spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
4. od jednoduchého ke složitému.

Mobirise Website Builder

Děti pracují v připraveném prostředí, které:

1. podporuje zájem dítěte
2. pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
3.spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
4.motivuje dítě uspořádaností a řádem.
5. vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte,
6.pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci. 

Mobirise Website Builder

Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

1. dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat.
2. pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.
3. každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.

Mobirise Website Builder


Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

1. umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů,
2. usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností,
3. motivují děti k činnosti. 

AI Website Generator