Docházka a školné 2022/2023


Mateřská škola bude ve školním roce 2021/2022 v provozu od 1. září 2022 do 28. července 2023. V těchto měsících bude také hrazeno školné, které činí 6 050 Kč měsíčně, a také příspěvek na provoz školní jídelny-výdejny ve výši 650 Kč a je splatné měsíčně předem nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (na říjen tedy do 25. září).

V případě platby na celé pololetí dopředu bude poskytnuta sleva ve výši 2%.

V naší MŠ nabízíme pouze docházku pondělí - pátek, sdílená místa nenabízíme. Provozní doba je 7:15 - 16:30.
Je samozřejmě na zvážení rodičů, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa") nebo zda bude dítě jeden den
v týdnu trávit jinde než v MŠ - školné je však potřeba hradit v plné výši.


Personální zajištění činnosti školy

V mateřské škole s dětmi pracují ředitelka, tři učitelky a paní provozní (výdej obědů a úklid).

Školné zahrnuje:

Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání;

kulturní fond;

výtvarné potřeby;

fond obnovy pomůceŁk;

hygienické prostředky (toaletní papír, papírové kapesníčky, ...).

Školné nezahrnuje:

příspěvek na provoz školní jídelny-výdejny

Stravné

Škola si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 3 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školného. Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školného a školné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Created with ‌

Landing Page Creator